Navigatie

voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE HAAN VLOER EN RAAMDECORATIE,  GEVESTIGD TE URK

 

 

 

Art. 1

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onze aanbiedingen en leveringen van de verkoper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. In geval de inkoopvoorwaarden van leverancier in strijd zouden zijn met deze voorwaarden zijn alleen de laatste voorwaarden van kracht.

Art. 2

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Overmacht hoe dan ook, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.

Art. 3

Reclames en/of annuleringen van de order dienen uiterlijk 3 dagen na orderbevestiging, doch voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend. Bij annulering na deze termijn is tenminste een schadevergoeding verschuldigd van 15 % van de geannuleerde order, zonder gehoudenheid van de verkoper enige schade te tonen. Wanneer door verkoper meer schade is geleden zijn de werkelijke kosten  verschuldigd.

Art. 4

Indien na datum van de offerte en/of factuurdatum, maar voor datum van levering één of meer kostprijsfactoren een wijziging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Art. 5

De geleverde goederen blijven het uitsluitend en onvervreemdbaar eigendom van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. Wanneer aan goederen van de koper werkzaamheden zijn verricht kunnen deze goederen, bij niet tijdige betaling, terstond door verkoper worden teruggevorderd. tevens kan verkoper de goederen onder zich houden totdat de koer heeft betaald.

Art. 6

Betalingen dienen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij andere vermelding op de factuur gelden deze bepalingen. Na uiterste betaaldatum geldt een rentevoet van 1 % per maand gerekend vanaf factuurdatum over het openstaande bedrag en zonder ingebrekestelling. Indien koper in gebreke blijft te betalen is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij ontbinding der overeenkomst  en schade vergoeding vorderen. Incassokosten en retourkosten zijn voor rekening van koper.

Art. 7

De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente, eventuele invorderings- en gerechtskosten, als schadevergoeding een bedrag te betalen gelijk aan 15 % van het factuurbedrag met een minimum van

€ 46. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Art. 8

Bij aanvang van de werkzaamheden kan door verkoper een voorschotbetaling worden verlangd. Het niet tijdig voldoen van deze voorschotbetaling is verkoper gerechtigd tot opschorting van de werkzaamheden. Het achterwege blijven van de voorschotbetaling is een annulering van de order waarbij het bepaalde in artikel 7 van kracht wordt. Dit zonder voorafgaande toestemming van verkoper.

Art. 9

Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen door een door verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechter worden behandeld. Voor zover de Wet zich daar niet tegen verzet.

Art. 10

Door enkele verstrekking van een order door verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Art. 11

De factuur is betaalbaar in de hierin vermelde munt.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE HAAN VLOER EN RAAMDECORATIE, GEVESTIGD TE URKArt. 1
De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onze aanbiedingen en leveringen van de verkoper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. In geval de inkoopvoorwaarden van leverancier in strijd zouden zijn met deze voorwaarden zijn alleen de laatste voorwaarden van kracht.
Art. 2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Overmacht hoe dan ook, ontheft de verkoper van iedere verplichting tot levering.
Art. 3
Reclames en/of annuleringen van de order dienen uiterlijk 3 dagen na orderbevestiging, doch voor aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend. Bij annulering na deze termijn is tenminste een schadevergoeding verschuldigd van 5 % van de geannuleerde order, zonder gehoudenheid van de verkoper enige schade te tonen. Wanneer door verkoper meer schade is geleden zijn de werkelijke kosten verschuldigd. ( Bij het moeten leggen van een vloer)
Art. 4
Indien na datum van de offerte en/of factuurdatum, maar voor datum van levering één of meer kostprijsfactoren een wijziging ondergaan ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Art. 5
De geleverde goederen blijven het uitsluitend en onvervreemdbaar eigendom van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet tijdige betaling door koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. Wanneer aan goederen van de koper werkzaamheden zijn verricht kunnen deze goederen, bij niet tijdige betaling, terstond door verkoper worden teruggevorderd. tevens kan verkoper de goederen onder zich houden totdat de koer heeft betaald.
Art. 6
Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen door een door verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechter worden behandeld. Voor zover de Wet zich daar niet tegen verzet.
Art. 7
Door enkele verstrekking van een order door verkoper, aanvaardt de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Art. 8
De factuur is betaalbaar in de hierin vermelde munt.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

CONTACT

Briljantvloeren.nl

De Haan Vloer en Raam Decoratie
Nagel 30b
8321 RG Urk
tel. 0527-258230 0f 06-22469124

stuur een e-mail

  • Quickstep Laminaat
© 2011 - 2017 Vivafloor, Mflor, Quickstep Vloeren Voordeel. Tastbaar en Meetbaar Goedkoper bij Briljantvloeren.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel